top of page
Food Factory.webp

บริการขอสถานที่ผลิตอาหาร

บริการรับขอใบอนุญาตขอสถานที่ผลิตอาหาร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนแรกที่สำคัญสำหรับการขอขึ้นทะเบียน อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ หากไม่มีใบอนุญาตสถานที่ผลิตหรือนำเข้า ก็จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนขอ อย. ผลิตภัณฑ์อาหารได้ บริษัท เอส อาร์-คอนซัลเต็ด (ไทยแลนด์) เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินการที่ซับซ้อน เราจึงมีบริการรับขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารที่อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

บริการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร สบ.1/1 และ อ.2

ขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนของการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารนั้น สถานที่ผลิตอาหารจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ อย. กำหนด ไม่ว่าจะเป็น การวางไลน์การผลิต, การวางตำแหน่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต,  การวางตำแหน่งห้องที่ใช้งาน โดยข้อกำหนดเหล่านี้ควรมีการวางแผนก่อนเริ่มก่อสร้าง เพราะหากไม่มีการวางแผนแล้วสถานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทาง อย. จะไม่ลงตรวจสถานที่และจะไม่ให้ใบอนุญาต ในส่วนของขนาดของสถานที่ผลิตนั้น ทาง อย. ไม่ได้มีข้อกำหนดชัดเจน ซึ่งหมายความว่าตัวสถานที่ผลิตนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้ ขอเพียงแค่สถานที่ผลิตนั้นไม่คับแคบจนเกินไป ถูกสุขลักษณะ และพนักงานสามารถทำงานในสถานที่นั้นๆได้จริง 

สถานที่ผลิตอาหาร.jpeg
แบบคำขอการแยกประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร

ข้อแตกต่างระหว่างใบอนุญาตสบ.1/1 และ อ.2

ใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทนี้ ต่างก็เป็นใบอนุญาตในส่วนของการขอสถานที่ผลิตอาหารทั้งคู่ แต่แตกจะต่างกันในรายละเอียดดังนี้
1. สบ.1/1 เป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน มีพนักงานนไม่เกิน 50 คน และ แรงม้าไม่เกิน 50 แรง ซึ่งตัวสถานที่ประเภทนี้จะขอใบอนุญาตได้ง่ายกว่าและยุ่งยากน้อยกว่า และเอกสารที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาตจะใช้น้อยกว่า
2. อ.2 เป็นสถานที่ผลิตที่เข้าข่ายโรงงาน มีพนักงานเกิน 50 คน และ มีแรงม้าตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป ซึ่งสถานที่ผลิตอาหารประเภทนี้จะมีความซับซ้อนกว่าการขอสถานที่ผลิตประเภท สบ. 1/1 เนื่องจากมีพนักงานจำนวนมากและแรงม้าเยอะจึงจำเป็นต้องมีในส่วนมาตรการต่างๆและเอกสารที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาตเพิ่มขึ้นมา

ประโยชน์และข้อดีในการใช้บริการ

ทางเรามีทีมที่มีประสบการณ์ความรู้และความเข้าใจคอยดูแลให้คำปรึกษาและบริการตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ผู้ประกอบการที่ใช้บริการของทางเราได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องดำเนินงานทำเอกสารที่ยุ่งยาก และเสียเวลาต้องไป-กลับ อย. หรือ สสจ. อยู่บ่อยครั้งเพื่อแก้ไขเอกสารต่างๆ ทางเราสามารถวางแผนเรื่องการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารให้มีข้อแก้ไขน้อยที่สุด บริษัท เอส อาร์-คอนซัลเท็ด จะทำให้เรื่องต่างๆผ่านไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ประโยช์และขอดีของการใช้บริการ SR-CONSULTED
bottom of page